Xin Mặt Trời Ngủ Yên in guitar acoustic version maybe one of the perfect music you loved. Not only hearing the music but you can play “Xin Mặt Trời Ngủ Yên by Trịnh Công Sơn” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Xin Mặt Trời Ngủ Yên guitar chords, you’ve visit to the best web.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Xin Mặt Trời Ngủ Yên music.

“Xin Mặt Trời Ngủ Yên” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Xin Mặt Trời Ngủ Yên by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

Một [Em]ngày, ngày đã [A]qua Ôi một [C]ngày,
ngày chóng [G]qua Một [Em]chiều một [C]ngày âm thầm
[E7]đã Đã trôi [Am]đi không còn [Em]gì
Ôi chinh [Em]chiến đã mang đi bạn bè
Ngựa [Am]hồng đã mỏi [B7]vó Chết trên
[B7]đồi quê [Em]hương Còn có [A]ai,
không còn [C]người Ôi nhân [Am]loại mặt [B7]trời
và em [C]thôi Này đôi [D]môi xin thương [Em]người
Ôi nhân [C]loại mặt [B7]trời trong [Em]tôị
Một [Em]ngày, ngày đã [A]qua Ôi từng [C]ngày từng
xót [G]xa Một [Em]chiều, một [C]ngày tay người [E7]đã
Thả mây [Am]bay cho đường [Em]dài Sau chinh
[Em]chiến ôi quê |hương thần |thoại Thuở hồng
[Am]hoang đã [B7]thấy Đã xanh |ngời liêu [Em]trai
Còn có [A]ai trên cuộc [C]đời Ôi nhân [Am]loại còn
[B7]người và tôi [C]thôi Rồi lang [D]thang như mây
[Em]trời Ôi nhân [C]loại còn [B7]người trong [Em]tôi
——
Mặt [Em]trời đã ngủ [A]yên, xin mặt [F]trời hãy ngủ
[B7]yên Người hãy [D]nhớ mang theo hành [C]trang
Qua khoang trời [G]vắng chân mây địa [Em]đàng
Người hãy [D]nhớ mang theo hành [C]trang Qua
khoang trời [G]vắng chân mây địa [Em]đàng
Người hãy [D]nhớ hãy nhớ [Em]hoài,
Người hãy [D]nhớ hãy nhớ [Em]đời,
Người hãy [D]nhớ hãy nhớ [Em]người.. hãy nhớ [C]người..
hãy nhớ [D]người.. hãy nhớ [Em]người
—————–

If you wanna learn Trịnh Công Sơn Xin Mặt Trời Ngủ Yên guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!