Việt Nam Ơi! Đánh Bay Covid in guitar acoustic version might be one of the perfect music you liked. Not only hearing the music but you can play “Việt Nam Ơi! Đánh Bay Covid by Minh Beta” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Việt Nam Ơi! Đánh Bay Covid guitar chords, you have visit to the perfect web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Việt Nam Ơi! Đánh Bay Covid” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Việt Nam Ơi! Đánh Bay Covid by Minh Beta Guitar Chords

Việt Nam [Am]hỡi, Việt Nam [G]ơi. Cùng đoàn [F]kết đánh [G]bay Coro[C]na
Việt Nam [Am]hỡi, Việt Nam [G]ơi. Cùng đoàn [F]kết đánh [G]bay Coro[C]na
 
[F]Đang yên đang lành cuộc [G]sống đang tươi xanh thì bỗng [Am]có Co[Em]vid
[F]Dân ta lao đao, rồi [G]đi ra đi vào lòng lo [Am]lắng, giờ [Em]sao
Bình [F]tĩnh, luôn [G]rửa tay vệ sinh [Em]kĩ khắp nơi ở [Am]quanh mình
Và [F]giữ ý [G]thức nha vượt qua [Dm]gian khó [G]Việt Nam [C]ơi
 
Đừng share chuyện [Am]sai trên Facebook phải đeo khẩu [G]trang cho đúng lúc
Đừng kì thị [F]ai, văn [G]minh, vì dân [C]lánh mình
Kẻ thù nào [Am]ta không chiến thắng triệu người ngày [G]đêm đang cố gắng
Một vòng [F]tay nối [G]trọn Việt [C]Nam
 
Yêu thương [Am]cuộc đời, tin nơi [Em]con người
Đừng sợ [F]nhé, chúng [G]ta vượt qua [C]hết
Đất nước [Am]của mình, bao nhiêu [Em]ân tình
Việt Nam [F]không bỏ [G]lại ai [C]phía sau
Việt Nam [Am]hỡi, Việt Nam [G]ơi. Cùng đoàn [F]kết đánh [G]bay Coro[C]na
Việt Nam [Am]hỡi, Việt Nam [G]ơi. Cùng đoàn [F]kết đánh [G]bay Coro[C]na
—————–

If you want to be master of Minh Beta Việt Nam Ơi! Đánh Bay Covid guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!