Ưu Tư played in guitar maybe one of the perfect song you liked. Not only hearing the music but you can play “Ưu Tư by Hiderway” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Ưu Tư guitar chords, you already come to the best web.

Yups, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Ưu Tư” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ưu Tư by Hiderway Guitar Chords

[Cmaj7]Và có quá nhiều thứ trong cuộc đời này khiến ta [B7]phải nghĩ suy [Em]
[Cmaj7]Không thể cứ thế bước đi mà xem [B7]như chẳng có chuyện [Em]gì
[Cmaj7]Tiền tài danh vọng tình [B7]duyên hy vọng thất [Em]vọng rồi lại ưu phiền
Chỉ muốn ngủ đến [Cmaj7]khi không cần [B7]
thức trốn tránh đi thật [Em]xa khỏi cái hiện thực
 
Too [Cmaj7]many [B7]things on my [Em]mind
Anybody can [Cmaj7]take it [B7]out of my [Em]mind
Too many [Cmaj7]things made me [B7]feel fall [Em]down
Anybody [Cmaj7]please take it [B7]out of my [Em]mind
 
[Cmaj7]bro noone can [B7]help you to be [Em]okay
just [Cmaj7]only you can put that [B7]shit [Em]away
so now [Cmaj7]fucking you have stand up and [B7]running with all your [Em]hope left
for the [Cmaj7]one day the [B7]best thing will be [Em]come
 
Đừng [Cmaj7]lại đi [B7]đừng nghĩ suy [Em]thêm làm gì due hey boy
vì cuộc [Cmaj7]đời vốn dĩ chẳng [B7]thể nào toan [Em]tính trước
[Cmaj7]sống trên đời [B7]đừng quá cầu [Em]toàn là được
[Cmaj7]sống vui với hiện thực những [B7]thứ đang bên [Em]cạnh mình
 
[Cmaj7]Too many [B7]things on my [Em]mind
Anybody can [Cmaj7]take it [B7]out of my [Em]mind
Too many [Cmaj7]things made me [B7]feel fall [Em]down
Anybody [Cmaj7]please take it [B7]out of my [Em]mind
—————–

If you wanna be master of Hiderway Ưu Tư guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!