TÔI THẤY YÊU in guitar acoustic version might be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “TÔI THẤY YÊU by Various Artists” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for TÔI THẤY YÊU guitar chords, you already visit to the perfect place.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“TÔI THẤY YÊU” guitar chords has rhythm and included in “” album.

TÔI THẤY YÊU by Various Artists Guitar Chords

[C]Tôi thấy yêu những [F]người đi [G]shopping cầm theo giỏ [C]xách
Vì [F]họ không muốn [G]cầm thêm chiếc túi của cửa [C]hàng
Họ [F]cũng yêu [G]và muốn trái đất này thêm [C]xanh
Trông [F]giản dị như [G]kia nhưng có tấm lòng [C]vàng.
 
[C]Tôi thấy yêu những [F]người trên [G]tay cầm theo miếng [C]rác
Vừa [F]nhặt dưới [G]đường nên chưa biết bỏ vào [C]đâu
Họ [F]muốn quê [G]mình này mỗi ngày mỗi [C]khác
Đất nước tươi [F] đẹp và văn [F]minh cần như [G]thế
 
Là là [C]la, chuyện đời [G]nay.
Ở nơi đây có nàng công [C]chúa
Cầm theo [F]bao và ghim nhặt [G]rác
Đi khắp nơi gom cho thật [C]đầy
 
Là là [C]la, Người buồn [G]không.
Ngập đường đi bao nhiêu là [C]rác
Nào cùng [F]nhau chung tay nhặt [G]lấy
Mang tin yêu góp đời thêm [C]xanh.
 
Tôi [C]thấy yêu những [F]người trên [G]tay cầm theo miếng [C]rác
Vừa [F]nhặt dưới [G]đường nên chẳng biết bỏ vào [C]đâu
Họ [F]muốn quê [G]mình này mỗi ngày mỗi [C]khác
Ai [F]đến đây [G]rồi phải kết mối tình [C]sâu.
—————–

If you want to study Various Artists TÔI THẤY YÊU guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!