Tôi Đã Sai ( I Was Wrong ) played in guitar may be one of the best music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Tôi Đã Sai ( I Was Wrong ) by ” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Tôi Đã Sai ( I Was Wrong ) guitar chords, you’ve come to the right place.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Tôi Đã Sai ( I Was Wrong ) music.

“Tôi Đã Sai ( I Was Wrong )” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Tôi Đã Sai ( I Was Wrong ) by Guitar Chords

Capo ngăn 1
 
Intro
[Am] [F] [C] [G] X2
 
Verse 1
Em ơi em đi về [F]
Em đừng ham chơi nữa [C]
Hãy về đây bên [G]anh
Anh cần em nhiều [Am]lắm
Em ơi em đi [F]về
Cuộc đời mình rất [C] ngắn
Đừng để mất thời [G] gian
Vì nhưng chuyện vô [Am] nghĩa
Anh ơi anh hãy [F] chờ,
Em còn bận việc [C] chút
Khi chiều xuống em [G] qua,
Anh vui lòng chờ nhé [Am]
Em sẽ đến bên [F]anh,
Em cần anh kiên [C]nhẫn
Chẳng còn lo lắng [G]chi
Sao anh lại hờn [Am]dỗi
 
PRE-CHORD
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can [G]see
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can [G]see
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It us [C]u can [G]see
 
CHORD
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone
 
VERSE 2
Em ơi , anh không [F]thể,
Chờ đợi thêm [C]nữa
Có nhiều thứ phải [G]lo,
Không thể chờ em [Am]mãi
Nếu như anh không [F]thế,
Chờ đợi em thêm [C]nữa
Hãy cứ thế đi [G]đi,
Ta không cần nhau [Am]nữa
Thôi đừng nói chi [F]thêm,
Chỉ còn là vô [C]nghĩa
Nếu không hiểu cho [G]nhau,
Chằng có thể đi [Am]tiếp
 
PRE-CHORD
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can see [G]
Is it [Am]u, is it [F]me
Is It [C]us u can [G]see
Is it [Am]u, is it me [F]
Is It [C]us u can [G]see
 
CHORD
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye baby [F]
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone
[Am]Bye bye [F]baby
[C]Everything is [G]gone
 
BRIDGE
[E]I’m not happy to make u [Am]cry
Don’t throw our love [F]away
I just want u to stay [G]
[E]All i gotta say:
I’m sorry [Am]Babe
We all make [F]mistakes,
Forgiving is the best [G]
way if we want to keep our love [E]
 
PRE-CHORD
Is it [Am]u,
yeah it’s [F]me
no it’s [C]us
now we see [G]
Is it [Am]u,
yeah it’s [F]me
no it’s [C]us
now we see [G]
Is it [Am]u,
yeah it’s [F]me
no it’s [C]us
now we see [G]
Is it [Am]u,
yeah it’s [F]me
no it’s [C]us
now we see [G]
 
PRE-CHORD
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh my [F]Baby
[C]I Know i was [G]wrong
[Am]Oh, Oh, [F]Oh,
[C]I know I was [G]wrong
[Am]Oh, Oh, [F]Oh,
[C]I know I was [G]wrong
 
[Am]
—————–

If you want to be master of Tôi Đã Sai ( I Was Wrong ) guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!