Rạng rỡ Việt Nam in guitar acoustic version can be one of the perfect song you liked. Not only hearing the music but you can play “Rạng rỡ Việt Nam by Quang Vinh” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Rạng rỡ Việt Nam guitar chords, you’ve visit to the best place.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Rạng rỡ Việt Nam” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Rạng rỡ Việt Nam by Quang Vinh Guitar Chords

[C] Đây Việt Nam mến [G] yêu, [Em] rạng ngời ánh bình [Am] minh
[F] Bước qua ngàn [C] gian khó, bao [F] ghềnh thác, đem [G] lại hạnh phúc cho muôn [G] nhà
[C] Con đường ta đã [G] đi, [Em] rực rỡ ngàn [Am] hoa
[F] Viết nên trang sử [C] vàng chói, để ngàn [F] đời tiếng ca mãi [G] rạng rỡ Việt [C] Nam

[C] Những con đường vinh [G] quang, ngời [Em] sáng trong ta hy [Am] vọng
[F] Bước thăng trầm thời [G] gian, cùng [F] viết nên trang sử [G] mới
[C] Nước non này ngàn [G] năm, hùng [Em] thiêng tiếp bước cha [Am] ông
[F] Trên con đường đi [G] tới, sáng [F] soi với bao niềm [C] tin

[C] Đây oai hùng Thăng [G] Long, hồn [Em] nước linh thiêng bao [Am] đời
[F] Đây con Rồng cháu [G] Tiên, một [F] cõi non sông Việt [G] Nam
[C] Thênh thang ngàn mùa [G] xuân, cờ [Em] bay trong nắng Ba [Am] Đình
[F] Theo chân người đi [G] tới, con [F] đường tương lai sáng [C] ngời

[C] Đây Việt Nam mến [G] yêu, [Em] rạng ngời ánh bình [Am] minh
[F] Bước qua ngàn [C] gian khó, bao [F] ghềnh thác, đem [G] lại hạnh phúc cho muôn [G] nhà
[C] Con đường ta đã [G] đi, [Em] rực rỡ ngàn [Am] hoa
[F] Viết nên trang sử [C] vàng chói, để ngàn [F] đời tiếng ca mãi [G] rạng rỡ Việt [C] Nam
—————–

If you wanna be master of Quang Vinh Rạng rỡ Việt Nam guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!