Quê Hương Thượng Đế in guitar acoustic version can be one of the good song you liked. Not only hearing the music but you can play “Quê Hương Thượng Đế by LM Thành Tâm” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Quê Hương Thượng Đế guitar chords, you just come to the perfect web site.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Quê Hương Thượng Đế” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Quê Hương Thượng Đế by LM Thành Tâm Guitar Chords

1. Nửa [F]đêm trốn hoang [F+]vu Chúa ra [Dm]đời.
Đồi [F]khô đá chơ [F7]vơ trời băng [Bb]giá.
Nhân [Gm]gian có tin [C]vui phận [Gm]bèo chốn quê [Am]nghèo.
Hãy [C]đi tìm [C7]xem trẻ [Fsus4]thơ. [F]
 
ĐK:
Và [F]có mấy [C7]anh [C9]dân [Dm7]nghèo tới nghiêng [F]mình.
Trẻ [C7]thơ trong [Gm]khăn đặt trên [F]máng. [C7]
Và [F]có tiếng [C7]ca [C9]âm [Dm7]vang muôn thiên [F]thần.
Hò [C7]reo hân [C9]hoan câu bình [F]an. [F6]
 
2. Một [F]đêm Chúa sinh [F+]ra bên rìa [Dm]làng.
Cỏ [F]rơm giấu thân [F7]gầy ngăn cơn [Bb]gió.
Đêm [Gm]khuya giữa canh [C]thâu rạng [Gm]ngời giữa đêm [Am]dài.
Ánh [C]sao Bình [C7]An đã [Fsus4]lên. [F]
 
ĐK:
Và [F]có mấy [C7]anh [C9]dân [Dm7]nghèo tới nghiêng [F]mình.
Trẻ [C7]thơ trong [Gm]khăn đặt trên [F]máng. [C7]
Và [F]có tiếng [C7]ca [C9]âm [Dm7]vang muôn thiên [F]thần.
Hò [C7]reo hân [C9]hoan câu bình [F]an. [F6]
 
3. Từ [F]nay Chúa với [F+]ta chung cuộc [Dm]đời.
Cùng [F]nhau bước thăng [F7]trầm đường dương [Bb]thế.
Ai [Gm]ơi hãy im [C]nghe: Lời [Gm]Người đã ra [Am]đời.
Đến [C]mau tìm [C7]xem Chúa [Fsus4]ta. [F]
 
ĐK:
Và [F]có mấy [C7]anh [C9]dân [Dm7]nghèo tới nghiêng [F]mình.
Trẻ [C7]thơ trong [Gm]khăn đặt trên [F]máng. [C7]
Và [F]có tiếng [C7]ca [C9]âm [Dm7]vang muôn thiên [F]thần.
Hò [C7]reo hân [C9]hoan câu bình [F]an. [F6]
—————–

If you want to learn LM Thành Tâm Quê Hương Thượng Đế guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!