Ô trống played in guitar may be one of the good music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Ô trống by Quái Vật Tí Hon” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Ô trống guitar chords, you just come to the right site.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Ô trống” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Ô trống by Quái Vật Tí Hon Guitar Chords

[C] Hôm nay lại [D] đứng bên [E] cầu
[C] Dòng sông nước [D] chảy, ngược [E] dòng hay xuôi
[C] Bâng khuâng nhặt [D] chiếc lá [E] rơi
[C] Thả theo dòng [D] nước biết [E] ta ngược dòng.

[B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng
[B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây
[B] Tình [A] yêu anh vẽ từng [E] ô
[B] Đời nhiều ô [A] trống, tình không vẹn [E] mười.

[C] Ước gì làm [D] kẻ vô [E] tâm
[C] Còn hơn lòng [D] có mà không ai [E] cần
[C] Nếu đời sống [D] chỉ ba [E] mươi
[C] Ba mươi năm [D] nữa trốn đâu bây [E] giờ.

[C] Chiều nay bóng [D] nắng vật [E] vờ
[C] Giờ ta mới [D] hiểu bây giờ mình [E] ngu.

[B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng
[B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây
[B] Tình [A] yêu anh vẽ từng [E] ô
[B] Đời nhiều ô [A] trống, tình không vẹn [E] mười.

[B] Gió [A] chiều lại thổi qua [E] đồng
[B] Cò không sải [A] cánh mà ngồi ở [E] đây
[B] Cò [A] sao không sải cánh [E] bay
[B] Chiều nay gió [A] thổi cũng như mọi [E] ngày.
—————–

If you wanna study Quái Vật Tí Hon Ô trống guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!