Lạy anh em đi lấy chồng in guitar acoustic version maybe one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Lạy anh em đi lấy chồng by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Lạy anh em đi lấy chồng guitar chords, you have visit to the perfect web.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Lạy anh em đi lấy chồng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Lạy anh em đi lấy chồng by Guitar Chords

Giàu [C] thì thịt cá cơm [Am] canh
Khó [C] thì cơm rau đĩa [Am] muối
Lạy [Em] anh em đi lấy [Am] chồng
Hỡi [C] anh chồng cũ tôi [Dm] ơi
Anh có [Em] khôn thiêng thì xin anh trở [Am] dậy
Mà ăn [Em] xôi nghe [Am] kèn

Miệng em [C] khấn chứ tay em vái
Đầu em cúi cái môi em nói trước cái [Am] khung hình [Dm] anh
Thịt xôi [C] chuối chứ bên nhang khói
Rồi đàn đê phách cái chiên khua rối khiến trái [Em] tim em bồi [Am] hồi

Ngoài [G] mồ cỏ đã lên [Am] xanh
Đã [C] tròn 3 năm tang [Am] chế lạy [Em] anh em đi lấy [Am] chồng
Hỡi [C] anh,chồng cũ tôi [Dm] ơi
Anh [Em] có khôn thiêng thì xin anh đừng giận để [C] em đi lấy [Am] chồng
—————–

If you wanna be master of Lạy anh em đi lấy chồng guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!