Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav in guitar acoustic version may be one of the best music you liked. Not only hearing the music but you can play “Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav by Hmong Christian” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav guitar chords, you just visit to the best web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav music.

“Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav by Hmong Christian Guitar Chords

Verse 1
Kuv twb [G]raug kev txom nyem [Em]ntsuav
Ye-[D]xus hu kuv los [G]cuag
Nws [Em]theej kuv txhoj thiab pab kuv [G]dim
Saum [D]ib tus ntoo khaub [G]lig
 
Verse 2
Kuv twb [G]ua kev phem kev [Em]qias
Mus [D]ua neeg tsis tsim [G]txiaj
Tus [Em]Tswv thov ntxuav kuv siab dawb [G]paug
Kom [D]kuv tsis muaj kev [G]txhaum
 
Chorus:
[Em]Kuv los ntseeg Ye-[C]xus
[G]Kuv los ntseeg nim [D]no
[G]Yexus cov ntshav uas tsim [Em]txiaj
Yuav [D]cawm tau kuv txoj [G]sia
 
Verse 3
Kuv twb [G]leeg lub txim rau [Em]koj
Thov [D]zam kev txhaum tag [G]nrho
Txij [Em]no mus thov tsis txhob suav [G]txim
Ntev [D]dhawv mus li ib [G]txhis
 
Chorus:
[Em]Kuv los ntseeg Ye-[C]xus
[G]Kuv los ntseeg nim [D]no
[G]Yexus cov ntshav uas tsim [Em]txiaj
Yuav [D]cawm tau kuv txoj [G]sia
 
Singer: Hmong Christan..
Chord By: MINH
—————–

If you want to study Hmong Christian Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!