Kính Phật in guitar acoustic version can be one of your loved music. Not only enjoying the music but you can play “Kính Phật by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Kính Phật guitar chords, you have come to the perfect website.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that music.

“Kính Phật” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Kính Phật by Guitar Chords

1. Hôm [Am] nay ngày Phật Đản sanh
Trần [Dm] gian mừng đấng cha [Am] lành
Người [Em] từ cung trời đâu [G] xuất
Xuống [Em] trần cứu độ chúng [Am] sinh

Ngày [Am] xưa hoàng hậu Ma Da
Nằm [Dm] mơ voi trắng bảy [Am] ngà
Sinh [Em] ra người đi bảy [G] bước
Chân [Em] người sen trắng nở [Am] hoa

ĐK: Nam [Am] Mô Bổn Sư Thích Ca
Thế giới Ta [Dm] Bà
“Thiên thượng thiên [F] hạ độc tôn duy [C] ngã”
Đó chính [Em] là Đức Phật Thích [Am] Ca.

2. Người [Am] tên Thái Tử Đạt Đa
Sống [Dm] trên nhung gấm lụa [Am] là
Sánh [Em] vai cùng nàng công [G] chúa
Ngai [Em] vàng kế vị vua [Am] cha

Một [Am] hôm Thái Tử đi xa
Dạo [Dm] chơi trong cõi Ta [Am] Bà
Thấy [Em] người sinh, lão, bệnh, [G] tử
Khi [Em] về lòng những xót [Am] xa

3. Bao [Am] đêm Người ngồi suy tư
Vào [Dm] ra tâm trí thẫn [Am] thờ
Phải [Em] tìm con đường giải [G] thoát
Đường [Em] ấy chính là đi [Am] tu

Một [Am] đêm Người bỏ ra đi
Một [Dm] thân Người chẳng mang [Am] gì
Âm [Em] thầm trên lưng ngựa [G] trắng
Sa [Em] Nặc Người bảo đi [Am] về

4. Bao [Am] năm tu trong rừng sâu
Ma [Dm] vương quỷ dữ đối [Am] đầu
Tâm [Em] người kim cương bất [G] hoại
Tìm [Em] ra pháp đạo nhiệm [Am] màu

Nam [Am] Mô Bổn Sư Thích Ca
Chúng [Dm] sinh trong cõi Ta [Am] bà
Vinh [Em] danh Chí Tôn cao [G] cả
Tưng [Em] bừng mở hội Liên [Am] Hoa.
—————–

If you wanna be master of Kính Phật guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!