I Cô-rinh-tô 13 in guitar acoustic version might be one of the good music you liked. Not only enjoying the song but you can play “I Cô-rinh-tô 13 by Lm. Trần Quốc Bảo” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for I Cô-rinh-tô 13 guitar chords, you just come to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“I Cô-rinh-tô 13” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

I Cô-rinh-tô 13 by Lm. Trần Quốc Bảo Guitar Chords

1. [Am] Dẫu tôi nói [F] được các thứ tiếng loài người
[Dm] Dẫu tôi nói [C] được các thứ tiếng [Am] trên trời
[Dm] Nhưng không tình yêu [Am] thương thì [E] tôi như đồng vang [F] tiếng
[E] Nhưng không tình yêu thương thì như chập chỏa [Am] kêu vang

2. [Am] Dầu tôi biết [F] được hết tất cả mọi điều
[Dm] Dầu tôi thấu [C] hiểu hết các sự [Am] nhiệm mầu
[Dm] Hay có cả đức [Am] tin có [E] thể dời non chuyển [F] núi
[E] Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng [Am] chi tôi

ĐK: Tình yêu [C] thương trong thế [F] gian này
Là khoan [G] dung nhẫn nhục nhân [Am] từ
Xóa tan [F] hận thù, vui trong công [Am] bình
Mừng trong chân [G] lý, tin cậy mọi [Am] sự
Trông cậy mọi [F] sự, nín chịu mọi [Am] sự

Ðem thứ [Dm] tha ru cơn giận [Am] dữ
Ðem khiêm [F] tốn đến chốn khoe [Dm] mình
Ðem yêu [F] thương xóa bao ganh [Am] tị
Ðem tin [E] yêu lấp nỗi nghi [Am] ngờ

3. [Am] Dẫu đem gia [F] tài phân phát kẻ khó nghèo
[Dm] Dẫu đem đốt [C] mình trong lửa cháy [Am] nhục hình
[Dm] Hay thân mình hy [Am] sinh chịu [E] bao trăm ngàn đau [F] đớn
[E] Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng [Am] chi tôi
—————–

If you want to study Lm. Trần Quốc Bảo I Cô-rinh-tô 13 guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!