Huế đêm trăng played in guitar may be one of your liked music. Not only enjoying the music but you can play “Huế đêm trăng by ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Huế đêm trăng guitar chords, you already visit to the perfect site.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Huế đêm trăng music.

“Huế đêm trăng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Huế đêm trăng by Guitar Chords

1. Trăng xuống Huế mù [E] sương
Tàn rơi trên phố [G#m] phường
Vàng cây lá giăng [E] đường
Trở [F#m] về qua lối [G#m] xưa
Từ [C#m] tháng năm sầu nhớ
Ngỡ [A] chìm trong giấc [F#m] mơ

Hương [C#m] Giang nghe như vọng về
Ðiệu Nam Ai hững [E] hờ
Xa [C#m] xôi lắm con [F#m] đò
hẹn hò [A] thương yêu bến [E] bờ
Dòng sông vẫn [G#m] trôi
Sao nhịp đời vắng [F#m] vui
khi người [B] cũ nay xa [E] rồi

ĐK: Trăng nghiêng xuống [F#m] vai
cho sầu [E] thương nặng [F#m] mãi
Trăng lênh [G#m] đênh mây nước dâng ưu [B] phiền
Thả bước [F#m] chân theo ngàn sao lặng [A] lẽ
Ðêm buông [F#m7] lơi cùng gió đi không [E] về

3. Thao thức mãi vầng [E] trăng
Người ơi có biết [G#m] rằng
Tình ta vẫn âm [E] thầm
Nặng [F#m] nề chân bước [G#m] qua
Ðường [C#m] Huế sao dài quá
Bóng người xa quá [F#m] xa

Nam [C#m] Giao ơi câu hẹn thề
Ngày nao thêm não [E] nề
Tim [C#m] ta lắng nghe [F#m] hoài
Lời tình [A] tơ vương gót [E] hài
Trăng còn nhẹ [G#m] lay mây trời còn [F#m] bay
Vẫn còn nhớ thương đong [E] đầy
—————–

If you want to study Huế đêm trăng guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!