Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) played in guitar can be one of the best music you liked. Not only hearing the music but you can play “Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) guitar chords, you have come to the best place.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) song.

“Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) by Guitar Chords

1. [Am] Ôi ngàn [D] xưa từ nơi phương [F] ấm ánh sáng huy [Am] hoàng
Ngày rằm tháng [G] tư sáng soi dương trần
Ca Tỳ La [Em] chính nơi dương [Am] thành
Lâm Tỳ [D] Ni ngàn Vô Ưu [F] nở [G] hoa sắc đẹp [C] tươi
Mẹ nhặt cành [D] hoa sanh Tất Đạt [Em] Đa
[G] Chư thiên [F] mừng vang [Em] dội lời [Am] ca [Em][Am]

2. [Am] Ôi từ [D] đây rừng thiên thanh [F] vắng nở hoa Ưu [Am] Đàm
Con người siêu [G] thoát xuất thân tu hành.
Tâm từ bi chứa [Em] chan muôn [Am] loài
Ôi thời [D] gian, thời gian lặng [F] lẽ [G] năm tháng dần [C] trôi
Người ra [D] đi non thẳm xa [Em] xôi
[G] Sáu năm [F] trường khổ [Em] hạnh tầm [Am] tu.

3. [Am] Ôi ngoài [D] kia dừng chân nương [F] chốn bến sông Liên [Am] Thuyền
Quyết thề ngồi [G] tu dưới cội bồ đề
Dù cho thân [Em] nát tan không [Am] màng
Bao ngày [D] đêm trời cao thăm [F] thẳm [G] sông núi lặng [C] im
Huyền dịu [D] thay tỏa ánh hào [Em] quang
[G] Muôn Phép [F] màu Phật [Em] đạo thành [Am] công [Em][Am]

4. [Am] Ôi ngàn [D] xưa truyền lưu muôn [F] thuở ánh đạo huy [Am] hoàng
An lành [G] cho khắp trong dương trần.
Đạo huyền vi [Em] cứu độ muôn [Am] loài
Ôi trần [D] gian là nơi bể [F] khổ [G] tham đắm mà [C] chi
Mau về [D] đây nghe pháp âm [Em] vang
[G] Trao tâm [F] lành thân [Em] được bình [Am] an
—————–

If you wanna learn Hoài niệm Phật Thích Ca (Lý trăng soi) guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!