Hình ảnh người em không đợi in guitar acoustic version maybe one of the perfect song you liked. Not only hearing the music but you can play “Hình ảnh người em không đợi by Hoàng Thi Thơ” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Hình ảnh người em không đợi guitar chords, you have come to the best place.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Hình ảnh người em không đợi song.

“Hình ảnh người em không đợi” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Hình ảnh người em không đợi by Hoàng Thi Thơ Guitar Chords

1. Ngày nào em [Em] đến, áo em màu trinh
Áo xinh là xinh, áo [E7] em trong trời [Am] hồng
Là [Em] gió, là [D] bướm, là [C] hoa, là [B7] mây chiều [Em] tà [B7]

2. Ngày nào em [Em] đến, nón em cầm tay
Nón em màu mây, nón [E7] em sao thẹn [Am] thùng
Kề [Em] tai để [D] nói, cùng [C] anh một [B7] câu chuyện [Em] lòng

ĐK: Có [Am] bao giờ, xóa [Em] nhòa, tà áo [C] trắng
Hình dáng, người [Em] em, không ngóng chờ
Một bài [Am] thơ, đẹp thêm, tình duyên trên nón [B7] em

3. Rồi từ hôm [Em] ấy, nón em làm thơ
Nón em dệt mơ, đã [E7] ghi trong cuộc [Am] đời
Hình [Em] bóng người [D] em, mà [C] anh ngàn [B7] năm đợi [Em] chờ.
—————–

If you want to study Hoàng Thi Thơ Hình ảnh người em không đợi guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!