Hello in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only hearing the music but you can play “Hello by ” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Hello guitar chords, you just come to the best web site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Hello song.

“Hello” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Hello by Guitar Chords

여보세요 [F] 밥은 먹었니 [G] 어디서 뭐 하는지 [Em7] 걱정되니까 [Am]
(Tell me baby where you at) 여보세요 [F] [G] (Call me baby I be there)
Wherever you are I be there) 여보세요 [Em7] [Am] (Pick up the phone girl
Cause I gotta be there)
 
차 [F] 가 막히는지 늦을 건가 [G] 봐 (급한 맘에) 배터리 [Em7] 는 또 깜빡
하셨 [Am] 나 봐 (나는 또) 왠지 비 [F] 가 올 것 같애 고민을 하 [G] 다가
(너를 좀 더) 빨리 보[Em7] 고 싶은 맘에 일찍데 [Am] 릴러 나가
[F] 깜짝 놀라겠지 [G] 날 보면 (좋아하겠지) 길 [Em7] 이 엇갈리지 않 [Am]
게 더 (달려야겠지)
저 [F] 멀리 니 모습 보이 [G] 는데 왜 난.전 [Em7] 활 걸어 한다는 말이 [Am]
결국엔.
 
여보세요 [F] 밥은 먹었니 [G] 어디서 뭘 하는지 [Em7]
걱정되니까 [Am] 여보세요 [F] 왜 아무 말 못하니 [G] 여보세요 [Em7]
(여보세요) 여보세요 [Am] (여보세요)
 
널[F] 데릴러 왔어 [G] 비가 올까 봐 [Em7] 혼자 쓸쓸히 빗속 [Am] 을
걸을까 봐.집 [F] 앞이야 니가 보여.누 [G] 구랑 있나 봐솔직 [Em7] 히 말
못했어.그럼[Am] 널 잃을까 봐
 
지금 [F] 너 거기서 뭐하니.지금 [G] 널 멀리서 멍하니, 바 [Em7] 라보는
내가[Am] 느껴지지 않니
하고[F] 픈 말은 다 내일 해.미안 [G] 하단 말도 내일 해, 자꾸 [Em7] 어딜
봐 바로 여기가.니가 [Am] 있어야 할 자린데
 
여보세요 [F] 밥은 먹었니[G] 어디서 뭘 하는지[Em7]
걱정되니까 [Am] 여보세요 [F] 왜 아무 말 못하니 [G] 여보세요 [Em7]
(여보세요) 여보세요 [Am] (여보세요)
 
[F] 널 보고 싶었 [G] 어 비가 오니까 [Em7] (비가 내리니까) 너와 걷던
거리를 [Am] 걷다 보니까(죽겠으니까). 집 [F] 앞이야 보고 싶어, 너 [G]
는 아닌가 봐(보고싶어) [Em7] 솔직히 미치겠어.너 아 [Am] 님 안되나 봐
 
Baby I [F] can’t let you go (밥은 먹었니).I [G] only think about you girl.What [Em7] would I be without you
girl (어디서 뭐 하는지). Don’t [Am] tell me lies, Don’t say goodbye.I [F] just wanna let you know (왜 아무말 못하니).I [G] only
think about you girl.What [Em7] would I be without you girl.What [Am] would I be without you girl. 여보세요
(PHIÊN ÂM)
Yo bô sê yô [F] , ba bưn mo kot ni [G] o đi so mô ha nưn chi [Em7] cok chong đuề ni
ka. [Am] (Tell me baby where you at) Yo bô sê yô [F] [G] (Call me baby I be there)
Wherever you are I be there) yo bô sê yô [Em7] [Am] (Pick up the phone girl
Cause I gotta be there) [Em7] [Am]
Cha [F] ka moc hi nưn chi nư chưl kon ka [G] boa (cưm han ma mê) bê tho ri [Em7] nưn dô kam bak ha soot [Am] na boa ( na nưn đô)
wue chi bi [F] ka ôl kot ka thê cô mi nưn ha [G] da ka (No rưn chôm đo) bay ri bô [Em7] cô si bưn ma mê, il chích đê [Am] ril ro na
ka, [F] kam chak nôl ro kêt chi [G] noy bô myon ( chô a ha kêt chi).Ki [Em7] ri ot kat ri chi an [Am] Kê do (day roo ya kêt chi)
[F]Cho moy ri ni mô sưn bô i [G] nưn đê wue nan.
Chon [Em7] hoan ko ro han da nưn ma ri [Am] Kon ku kên..
Yo bô sê yô [F] , ba bưn mo kot ni [G] o đi so mô ha nưn chi [Em7]
cok chong đuề ni ka. [Am] Yo bô sê yô [F] wue a mu may một ha
ni [G] Yo bô sê yô [Em7] (Yo bô sê yô) Yo bô sê yô [Am] (Yo bô sê yô)
[F]Noy dê rin ro oat so [G] bi ka ôl ka boa [Em7] Hôn cha sưn sưn hi bit
sôk [Am] ưn Ko rưn ka bao.Chip [F] a bi ya ni ka bô yo, nu [G] ku rang it
na bao sôl chik [Em7] hi may, Môt het so. Cư rom [Am] no ril hưn ka boa.
Chi cưm [F] no ko ki so mô ha ni. Chi cưm [G] noy moy ri so mong ha ni, ba [Em7] ra bô nưn,
Nê ka [Am] nư ko chi chi an ni.. Ha cô [F] bưn ma rưn đa ne il hê. Mi an [G] ha đan may
dô ne il hê, cha ku [Em7] o đin, Boa ba rô yo ki ka. Ni ka [Am] it so ya hay cha rin đê.
Yo bô sê yô [F] , ba bưn mo kot ni [G] o đi so mô ha nưn chi [Em7]
cok chong đuề ni ka. [Am] Yo bô sê yô [F] wue a mu may một ha ni
[G] Yo bô sê yô [Em7], (Yo bô sê yô) Yo bô sê yô [Am] (Yo bô sê yô)
[F] Noy bô cô si bot [G] so bi ka ô ni ka [Em7] ( bi ka nê ri ni ka) no oa kot don, Ko ri
rưn [Am] kot da bô ni ka ( chuk kêt sư ni ka). Chip [F] a bi ya bô cô si bo, no [G] Nư na
nin ka boak ( bô cô si bo) [Em7] sôl chik hi mi chi ket so, No a [Am] nim an đuy na boa..
Baby I [F] can’t let you go (밥은 먹었니).I [G] only think about you girl.What [Em7] would I be without you girl
(어디서 뭐 하는지). Don’t [Am] tell me lies, Don’t say goodbye.I [F] just wanna let you know (왜 아무말 못하니).I [G] only
think about you girl.What [Em7] would I be without you girl.What [Am] would I be without you girl. 여보세요
—————–

If you want to learn Hello guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!