Em có về Tam Cốc played in guitar can be one of the best song you loved. Not only hearing the music but you can play “Em có về Tam Cốc by Thế Hùng” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Em có về Tam Cốc guitar chords, you already come to the perfect place.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Em có về Tam Cốc music.

“Em có về Tam Cốc” guitar chords has Slow Ballad rhythm and included in “” album.

Em có về Tam Cốc by Thế Hùng Guitar Chords

[Em] Chiều [Am] về Tam Cốc quê [Em] tôi, nước [D] xanh, xanh tận [Em] chân trời
Thuyền [Bm] ai mờ trong bóng [G] núi, lững [Bm] lờ, lững lờ mây [Em] trôi
Ninh [Bm] Bình, Ninh Bình [C] ơi, nơi đất [D] thiêng sông núi bao [Em] đời

Nơi vua [Am] Đinh, vua Lê dựng [Em] nước, bến Vân [Bm] Sàng, ân tình quê [Em] tôi
Ninh [Bm] Bình…quê mình [C] ơi, sông Đáy trong [D] xanh Thúy Sơn cao vời [G] vợi
Mênh mông [Am] chiều, mênh mông [Em] nước, em có [Bm] về, có về Tam [D] Cốc quê [Em] tôi

Ai đẽo [Em] đá để thành Tam [C] Cốc
Ai khơi [Bm] nguồn để nước trong [G] ngần
Ai đắp [Em] bến để thuyền em xuôi [Am] ngược
Mình quen [Bm] nhau Tam Cốc, Ninh [Em] Bình

Hãy ở [Bm] lại ở lại làm dâu quê [C] anh, có dòng [D] sông xanh có núi chập [G] trùng
Hãy ở [Em] lại làm dâu em [D] nhé, mình đi [Bm] chơi Tam Cốc những ngày [Em] xanh
Hãy ở [Am] lại cùng anh em [Em] nhé, miền quê [D] anh Tam Cốc Ninh [Bm] Bình yêu [Em] thương
—————–

If you want to study Thế Hùng Em có về Tam Cốc guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!