Cổ Tích Ngàn sao (OST. Ni Taan Pun Dao in guitar acoustic version maybe one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Cổ Tích Ngàn sao (OST. Ni Taan Pun Dao by Gun Napat” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Cổ Tích Ngàn sao (OST. Ni Taan Pun Dao guitar chords, you have visit to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Cổ Tích Ngàn sao (OST. Ni Taan Pun Dao” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Cổ Tích Ngàn sao (OST. Ni Taan Pun Dao by Gun Napat Guitar Chords

[C] Chơ mì mưn chập pun chì ka [G] phấn phầy
Là tua [Am] sân cụp kum mì sai cry con [Em] nớ
Tà pin [F] ni póp mướn rau nướng ray
[Em] Kay pót chan nì [Am] phân
Kúa [Dm] chay sấn tên mì min đơ mừ [G] kái thơr…
 
Síu nơ [C] chi chì klai kạp chơ nò pư [G] kớp lìn..
Kái nư [Am] chai ồ kin tùn kan kịp pưn chu [Em] nấn..
Nầy a [F] thái pìn hê pún kô nấy
[Em] Nấy lơ xìu đấy [Am] nần
Chú [Dm] clư đố qua rau nấn nân kư [G] ù ray…
 
Đk :
Đân ní [C] chay chứ rau kì clan kừ dân [G] mướn đay
Nần kư [Am] sấn crát trơ crát trơ nì trơ bliên [Em] bấn bay
Hạt nào ni [F] ín kầm ai chư chá kón [Em] hua chầy
Kìn bằng [Am] clăn kó dân chưng kó hấy [G] đua chầy
Sấn du [C] clái thờr…
 
Đk :
Đân ní [C] chay chứ rau kì clan kừ dân [G] mướn đay
Nần kư [Am] sấn crát trơ crát trơ nì trơ bliên [Em] bấn bay
Hạt nào ni [F] ín kầm ai chư chá kón [Em] hua chầy
Kìn bằng [Am] clăn kó dân chưng kó hấy [G] đua chầy
Sấn du [C] clái thờr…
 
End:
Hạt nào ni [F] ín kầm ai chư chá kón [Em] hua chầy
Kìn bằng [Am] clăn kó dân chưng kó hấy [G] đua chầy
Sấn du [C] clái thờr…
—————–

If you wanna study Gun Napat Cổ Tích Ngàn sao (OST. Ni Taan Pun Dao guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!