Chiếc Thuyền Nan played in guitar might be one of the good song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Chiếc Thuyền Nan by Minh Lương” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Chiếc Thuyền Nan guitar chords, you already visit to the perfect place.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Chiếc Thuyền Nan” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Chiếc Thuyền Nan by Minh Lương Guitar Chords

Tính [A]tính tính tình [F#m]tang tang tang
Cuộc [E]đời mình như [C#m]chiếc thuyền [F#m]nan
Trôi [C#m]nó [E]trôi bềnh [Bm]bồng
Ði [Bm]tới Tô-Ky- [E]Ô
Mình xách [Bm]tay chiếc [E]dù
Mặc áo [A]ki-mô- nô
Tô [E]-Ky-Ô [Bm]Tô-Ky- [A]Ô
Dù [E]là dù với [Bm]ki-mô- [A]nô
Ði [Bm]tới [E]Chi-ca- gô
Mình bắt [Bm]tay [E]găng- xtơ
Cười với anh [A]Charlot
Chi [E]cago [Bm], [A]Chica go
Cười [E]là cười với [Bm]anh [A]Charlot
Ði [Bm]tớ Ka-ra- [E]chi
Mình muốn [Bm]thêm béo [E]phì
Thì đớp cơm cà [A]ri
[E]Ka -ra-chi [Bm], [A]Ka-ra- chi
Phì [E]là phì với [Bm]cơm cà [A]ri
Ði [Bm]tới [E]Mê-xi- cô
Mình thấy [Bm]anh đấu [E]bò
Ðội nón [A]som-bré- ro
Mê [E]xicô [Bm], [A]Mexi cô
Bò [E]là bò với [Bm]som-bré- [A]ro
Ði [Bm]tới [E]Môna cô
Mình muốn [Bm]mau hết [E]tiền
Thì ghé Monte [A]Car lo
Mo [E]naco [Bm], [A]Mona co
Tiền [E]là tiền với [Bm]Monte Car [A]lo.
—————–

If you want to be master of Minh Lương Chiếc Thuyền Nan guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!