Bước Với Giê played in guitar might be one of the good song you loved. Not only hearing the song but you can play “Bước Với Giê by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Bước Với Giê guitar chords, you have come to the best place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Bước Với Giê music.

“Bước Với Giê” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bước Với Giê by Guitar Chords

1. [G]Bao thời gian [D/F#]qua đếm phước Ngài [Em]ban. [D]
[Am]Trên đời con nay Chúa luôn luôn [D]tin dùng.
Từ nay [G]con hân hoan [B7]nhìn Giê-xu như [Em]gương luôn [G/D]sáng soi.
Ngài là [C]tình yêu thương [A+9]hằng bao phủ con trong cả cuộc [Dsus4]đời.
 
2. [G]Vâng đời con [D/F#]đây bước với Giê- [Em]xu. [D]
[Am]Yêu tội nhân như Chúa đã yêu [D]con nhiều.
Cùng Giê- [G]xu đem tin [B7]vui truyền cho tha [Em]nhân đang [G/D]ngủ mê.
Nhờ Giê- [C]xu ban ơn lòng [A7]con xin nguyện hăng sai bước [D]đi. [D7]
 
ĐK: Dù bao gian [G]khó con vững bước theo Giê- [B]xu hoài.
Ngài tháng [C]qua lòng tràn [Am]niềm tin nơi Vua [G/D]Giê-xu [D7].
Lòng luôn ghi [G]nhớ ơn [G7]Cứu Chúa ban nguyện [C]chẳng phai.
[Cm]Quyết tâm đến [G/B]với [Em]Ngài và [C]cùng Chúa tiến [Am]
bước đi khắp [G/B]nơi nào [D7]lòng không [G]sờn.
—————–

If you want to be master of Bước Với Giê guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!