Bình Trị Thiên khói lửa played in guitar maybe one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Bình Trị Thiên khói lửa by Nguyễn Văn Thương” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Bình Trị Thiên khói lửa guitar chords, you have come to the perfect page.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Bình Trị Thiên khói lửa” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Bình Trị Thiên khói lửa by Nguyễn Văn Thương Guitar Chords

1. [Dm] Hướng về [Am] nam! Ai từng vô sông [Dm] Hương, từng nương Thiên Mụ
Từng ngụ Đập [Am] Đá, Văn Xá, Truồi Nong
[Dm] Hướng về [Gm] nam! [C] Ai đã vô Đông [F] Hà đã qua Ngô [C] Xá
Đã đi Bích La, Thuỷ Ba,Triệu [F] Phong [Dm]

Hướng về [Am] nam [Dm] Ai đã qua đèo [Am] Ngang đã sang Ba [Gm] Rền
Mến dòng sông [C] Gianh, biết danh Luỹ [F] Thầy [A7] giờ đây lửa cháy ngút [Dm] trời
Máu nhuộm đồng [Gm] xanh.[A7] Ôi! đau thương điêu [Dm] tàn

2. Hải Lăng mồ chen thôn [A] xóm. cát [Gm] trắng ven làng máu [Dm] hoen
Dân lành yên vui giặc [C] lên tàn [A7] sát
Chí [Dm] Long đồng quê tan tác Trung [Gm] Nẫm đường [C] vắng lối [F] không
Xót [Dm] thương đàn em xác [Am] chìm dòng [Dm] sông

Làng [A] cháy cây héo khô, đồng [Gm] nương nồng hơi [A7] súng
Xa [Bb] tắp còn đâu [C] bóng lúa [F] xanh
Nhà [A] thiêu nền trơ đất, người [Bb] đi lòng u [F] uất
Sôi [Gm] cháy, máu căm [A7] hờn trào [Dm] dâng [D]

3. Đồng bào [D] ơi, cùng Bình Trị Thiên đứng lên đứng lên ta [A] nguyền giết loài lang [D] sói
Căm thù đây, phải trút hết loài hung [A7] tàn, phải quyết hết ta tiến [G] lên giữ [A7] lấy nương [D] đồng
Đây Cự Nẫm, kia Cầu Nhi, này Ba [A7] Lòng, kia Khe Xanh đây bao [G] nơi chôn [A7] thây quân [D] thù
Bình trị thiên đây [G] là lò tranh [E] đấu chiến công muôn [A7] đời lòng đất nước ghi [D] sâu

Đồng bào [D] ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên giết quân tham [A] tàn xéo dầy thôn [D] xóm
Không ngừng tay, quyết chiến đấu dù gian [A] khổ quyết xốc tới tay chúng [G] ta giữ [A] vững quê [D] nhà.
Cho đàn [D] em cất tiếng hát cho cánh [A] đồng lúa bát ngát
Cho nơi [G] nơi yên [A7] vui chan [D] hoà Bình Trị Thiên, ôi [G] miền thân [E] mến
Có ai xuôi [A7] về cho ta [G] nhắn thương [D] yêu
—————–

If you wanna learn Nguyễn Văn Thương Bình Trị Thiên khói lửa guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!